back

BLOG

Ñande rapichakuéra oipuru hag̃ua tembipurupyahu rape

Ko árarupi opa mba’énte iñambue pya’etereihápe ha ndajahechakuaáiramo umi mba’e pyahu oikéva ñande apytépe ikatu ñanemboguevi jeyhína. Umi mba’e payhu osẽva oguatava’erã ñande apopyrã ndive.

Ñañe’ẽramo ñande rapichakuéra oipuru kyre’ỹva tembipurupyahukuérare, péva pe tapégui ndojejevykuaavéima: inmobiliaria-pe ñemba’apo, peteĩ mba’e la oñeha’arõkuaa araka’etépa oñeñepyrũva’erã, ha ambue mba’e upe ojehejáramo ohasa raẽ ára ha upéi ndaikatuvéima ojejapo. Katu, peteĩ software térã ambue tembipurupyahúnte rejogua nde’iséi avei inmobiliaria-pe oñemba’apopaitemaha tembipurupyahu rupive.

Jepémo iporãve upe software, nde’iséi oñemba’apo porãvetaha. Tekotevẽ oñembokatupyry umi mba’apohára oipurútavape ojapo hag̃ua hekópe ojejeruréva chupe. Añetehápe, oñembokatupyry mboyve voi chupekuéra, tekotevẽ mba’apoha reko tuichakue javeve oipytyvõ tembipurupyahúpe jepuru, ha umi mburuvichakuéra voi oñepyrũva’erã.

Kóva ryepýpe, RAÍCES REAL ESTATE ogueroike hembihecha okakuaave hag̃ua kuaitépe, tembipurupyahu ndive oñemba’apo hag̃ua: roipuru jahechápa ko’ẽ rei rehe oremoñemuvakuéra ani hasy térã imbegue mba’evénte oñembojáramo ore rendápe ha avei péva rupi hetavéne og̃uahẽva ore rendápe oremoñemuségui.

Marandu jepuru hekópe rupive ikatu ojejapo tekotevẽva avei, oñehesa’ỹijo ha oñembohovake hag̃ua mayma oremoñemúva reko ha viru rehegua marandu, opa umi rovendémava rapykuere, ore rembiapo ha oremoñemuvakuérape roikuaáramo ikatúta rohechakuaa tekotevẽtava amo gotyove, mamópa ikatu ojejuhu yvy oremoganavétava, roipurúvo opa umi marandu, oñehesa’ỹijo porã rire, oipytyvõva ojeporavo porãve hag̃ua tape ojeipykuikuaáva.